Xử lý tìm ký tự trong nhiều file đặt cùng một thư mục

Bài toán:

Muốn tìm chuỗi ký tự đặt trong nhiều file *.txt đặt cùng một thư mục

<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;
use Illuminate\Support\Facades\Mail;

class ConvertEbook extends Command {

  protected $signature = 'convert-ebook';

  protected $description = 'Send report via email';

  public function handle() {
    $pathsource = storage_path('Khong-Gia-Dinh.azw3');
    $pathdestination = storage_path('Khong-Gia-Dinh1.txt');
    if(!file_exists($pathdestination)){
      $command = 'ebook-convert '.$pathsource.' '.$pathdestination;
      echo shell_exec($command); 
    }
    $directory = storage_path();
        $files = glob($directory . '/*.txt');
    $searchTerm = 'chất khí hỗn hợp'; // Từ khóa tìm kiếm

    $searchTerm = " cho bài học in sâu vào tâm trí"; // Từ khóa tìm kiếm

    $files = glob($directory . '/*.txt'); // Danh sách các file txt trong thư mục

    $results = []; // Mảng lưu trữ các kết quả

    foreach ($files as $file) {
      $content = file_get_contents($file); // Đọc nội dung của file

      $positions = []; // Mảng lưu trữ vị trí tìm thấy

      // Tìm vị trí của từ khóa trong nội dung
      $position = strpos($content, $searchTerm);

      while ($position !== false) {
        $positions[] = $position; // Thêm vị trí vào mảng

        // Tìm vị trí tiếp theo của từ khóa trong nội dung
        $position = strpos($content, $searchTerm, $position + 1);
      }

      // Lấy đoạn văn bản trước và sau từ khóa cho từng vị trí tìm thấy
      foreach ($positions as $position) {
        $length = strlen($searchTerm); // Độ dài của từ khóa

        $start = max(0, $position - 400); // Vị trí bắt đầu
        $end = $position + $length + 400; // Vị trí kết thúc

        $snippet = substr($content, $start, $end - $start); // Đoạn văn bản trước và sau từ khóa

        $result = [
          'file' => $file,
          'snippet' => $snippet
        ];

        $results[] = $result; // Thêm kết quả vào mảng
      }
    }

    // Hiển thị các kết quả
    foreach ($results as $result) {
      echo "======================================================" . PHP_EOL;
      echo "File: " . $result['file'] . PHP_EOL;
      echo "Snippet: " . $result['snippet'] . PHP_EOL;
    }


    echo strlen(file_get_contents($pathdestination)).PHP_EOL;
    $this->info('Report sent successfully.');
  }
}

Related Posts