Đôi khi điều quan trọng là chỉ có một cá thể cho một lớp. Ví dụ, trong một hệ thống chỉ nên có một trình quản lý cửa sổ (chỉ một hệ thống tệp hoặc chỉ một bộ đệm in). Thông thường các singleton được sử dụng để quản lý tập trung các nguồn lực bên trong hoặc bên ngoài và chúng cung cấp một điểm truy cập toàn cầu cho chính chúng.

Mẫu singleton là một trong những mẫu thiết kế đơn giản nhất: nó chỉ liên quan đến một lớp có nhiệm vụ đảm bảo không có nhiều hơn một trường hợp; nó thực hiện điều đó bằng cách khởi tạo chính nó và đồng thời nó cung cấp một điểm truy cập toàn cầu cho cá thể đó. Bằng cách làm điều đó, lớp singleton đảm bảo có thể sử dụng cùng một thể hiện ở mọi nơi, ngăn chặn việc gọi trực tiếp phương thức khởi tạo singleton.

Related Posts