html div hiển thị hình ảnh với hình được set ở background

Đây là cách để viết HTML div hiển thị hình ảnh với hình được đặt ở background:

<div class="image-container"></div>

<style>
  .image-container {
    width: 300px;
    height: 200px;
    background-image: url('path/to/image.jpg');
    background-size: cover;
    background-position: center;
  }
</style>

Trong đó, .image-container là tên class của div chứa hình ảnh, path/to/image.jpg là đường dẫn tới hình ảnh, background-size: cover giúp hình ảnh bao phủ toàn bộ kích thước của div, và background-position: center giúp đặt hình ảnh ở giữa div. Bạn có thể thay đổi kích thước và đường dẫn tới hình ảnh cho phù hợp với yêu cầu của mình.

Related Posts