Hiển thị hết tất cả tag trong wordpress

Bạn có thể sử dụng hàm get_tags để lấy tất cả các tag trong WordPress. Sau đó, bạn có thể lặp qua danh sách các tag và hiển thị chúng bằng cách sử dụng các hàm của WordPress như get_tag_link để lấy URL cho từng tag <a>:

$tags = get_tags();
 
if ($tags) {
  foreach($tags as $tag) {
    echo '<a href="' . get_tag_link($tag->term_id) . '">' . $tag->name . '</a>';
  }
}

Bạn có thể thêm code này vào một template file của theme WordPress hoặc trong một widget nếu muốn hiển thị trên sidebar.

Related Posts