Có gì mới trong PHP 8(Tính năng, Cải tiến và Trình biên dịch JIT)

Có gì mới trong PHP 8 (Tính năng, Cải tiến và Trình biên dịch JIT)

[PHP 8] dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 12 năm 2020 và sẽ mang lại cho chúng ta một loạt các tính năng mạnh mẽ và cải tiến tuyệt vời.

Vì PHP 8 vẫn đang được phát triển nên chúng ta chỉ có thể dự đoán một số thay đổi trước khi bản chính thức được công bố. Mình sẽ theo dõi những thay đổi và liên tục cập nhật nó vào bài viết này.

Còn bạn thì sao? Bạn đang sử dụng ngôn ngữ PHP thì mong muốn gì ở PHP 8? Hãy cùng mình đi sâu vào nhé.

Inheritance

Chúng ta thường nói rằng mối quan hệ giữa lớp cha và lớp con có liên kết chặt chẽ với nhau, từ các hàm cho đến các tham số truyền vào trong hàm. Tuy nhiên với PHP 8 thì điều này không còn nữa.

Ví dụ sau đây sẽ được biểu diễn ở PHP 8.

class Test {
  public function __construct(
    public int $x = 0
  ) {}
}

class Child extends Test {
  public function __construct(
    $x, 
    public int $y = 0,
    public int $z = 0,
  ) {
    parent::__construct($x);
  }
}

Nullability

Trước đây ta có thể gán giá trị Null cho bất kì một biến nào. Tuy nhiên với PHP 8 thì bạn phải chỉ định biến đó là có thể null hay không.

class Test {
// Sai: Sử dụng null mặc định trong thuộc tính không thể null
public function __construct(public Type $prop = null) {}

// Đúng: Chỉ định rõ ràng là có thể null
public function __construct(public ?Type $prop = null) {}

}

Thuộc tính trong Class

Với PHP7 trở về trước thì chúng ta phải khai báo các thuộc tính một cách rõ ràng. Trong hàm khởi tạo constructor nếu muốn gắn giá trị lúc khởi tạo thì cũng phải chỉ định một cách cụ thể. Xem ví dụ sau:

class Point {
  public int $x;
  public int $y;
  public int $z;

  public function __construct(
    int $x = 0,
    int $y = 0,
    int $z = 0,
  ) {
    $this->x = $x;
    $this->y = $y;
    $this->z = $z;
  }
}

Đoạn code này quả nhiên rất dài dòng, vì vậy theo ông Nikita Popov (tác giả của RFC) tiết lộ sẽ rút gọn lại cách khai báo các tham số bằng cách đặt trong các tham số ở hàm khởi tạo luôn. Cụ thể như ví dụ trên sẽ được viết lại như sau:

class Point {
  public function __construct(
    public int $x = 0,
    public int $y = 0,
    public int $z = 0,
  ) {}
}

Tuy nhiên theo cá nhân mình thấy viết cách này đúng là rất ngắn gọn, nhưng sẽ khó nhìn và kiểm soát tham số hơn cho lập trình viên. Nhưng nếu code quen thì cũng có thể chấp nhận được vì nó quá tiện.

PHP JIT (Trình biên dịch Just in Time)

Tính năng được mong đợi nhất ở lần cập nhật này. Vậy JIT là gì?

PHP JIT được thực hiện gần như độc lập, nó có thể được bật / tắt vào lúc biên dịch mã code PHP. Khi được bật, mã PHP được lưu trữ trong một vùng nhớ cache và sẽ được chạy khi có yêu cầu.

Nói một cách ngắn gọn thì JIT sẽ giúp PHP biên dịch nhanh hơn, đây là điều mà các lập trình viên mong muốn nhất ở bất kì một ngôn ngữ lập trình nào.

Abstract Constructors

Khai báo thuộc tính ngay hàm khởi tạo sẽ không được chấp nhận ở classes và interfaces.

abstract class Test {
  // Lỗi: Abstract constructor.
  abstract public function __construct(private $x);
}

interface Test {
  // Lỗi: Abstract constructor.
  public function __construct(private $x);
}

Loại bỏ từ khóa var

Với PHP 5 trở về trước thì từ khóa var rất thông dụng, nó dùng để khai báo thuộc tính trong lớp. Tuy nhiên, với một ngôn ngữ đang dần nâng cấp như PHP thì cách tạo thuộc tính này không tường minh, vì vậy ta phải chỉ mức độ truy cập của biến bằng các từ khóa như public, private.

class Test {
  // Error: Không hỗ trợ từ khóa "var".
  public function __construct(var $prop) {}
}

Tên thuộc tính không được trùng lặp

Trước đây bạn có thể khai báo trùng lặp thuộc tính trong lớp. Tuy nhiên với PHP 8 thì điều đó là không được.

class Test {
  public string $prop;
  public int $explicitProp;

  // Đúng
  public function __construct(public int $promotedProp, int $arg) {
    $this->explicitProp = $arg;
  }

  // Lỗi: Thuộc tính $prop bị khai báo 2 lần.
  public function __construct(public string $prop) {}
}

Còn nhiều tính năng nữa, mình sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất!

Lời kết

Trên là một vài tính năng cơ bản sẽ được cập nhật ở phiên bản PHP 8. Vì chưa release nên những dự đoán này mình đã cập nhật từ các trang nước ngoài. Hy vọng đến cuối năm 2020 chúng ta sẽ được trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của PHP 8.

Nguồn: phambinh.net

Related Posts